Sanchayan

સાંપ્રત સાહિત્ય-વિચાર-જગતની ઝલક આપતું સામાયિક

સંપાદક: રમણ સોની

Join the Sanchayan mailing list.


સંચયન - 25


આ અંકના લેખકો:

  • મનોજ ખંડેરિયા
  • ઈશ્વર પેટલીકર
  • સ્વામી આનંદ
  • ફરાંમજી દીનશાજી પીટીટ
  • મનીષા જોશી
  • માનસિંગ ચૌધરી
  • યોગેશ જોશી
  • સુભાષ શાહ
  • વિજય શાસ્ત્રી
  • અને પેન-રેખાંકનો: આફ્રેડ બાશા

Free Download