હાસ્ય-માળાનાં મોતી

સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી

સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી